Określenia użyte w regulaminie:
Hotel – Hotel dla zwierząt Psia Brać prowadzony przez Katarzynę Grzegorczyk
Klient – właściciel zwierzęcia lub osoba reprezentująca właściciela, organizacja pro – zwierzęca
Zwierzę – pies, kot, i inne gatunki zwierząt, które mogą być przyjmowane do Hotelu (obecnie wyłącznie psy).

Przyjęcie zwierzęcia do Hotelu

1. Klient pozostawiający zwierzę w Hotelu wypełnia ankietę na temat zwierzęcia oraz podpisuje oświadczenie.

2. Klient zobowiązuje się udzielić wszystkich, prawdziwych informacji o zwierzęciu, które przekazuje pod opiekę Hotelu. Informacje na temat zwierzęcia pozostawia się w formie ankiety.

3. Klient pozostawiający zwierzę w hotelu zobowiązany jest do przedłożenia książeczki zdrowia zwierzęcia z aktualnymi szczepieniami, odrobaczeniem oraz inne dokumenty określające stan zdrowia zwierzęcia. Książeczka zdrowia zwierzęcia na czas pobytu w Hotelu pozostaje w posiadaniu Hotelu.

4. Każdy pies i kot musi mieć zaimplantowanego microchipa i być zarejestrowany w ogólnopolskiej bazie danych oraz posiadać adresatkę przy obroży (psy).

5. Zwierzęta przyjmowane do Hotelu powinny posiadać własne akcesoria i karmę – jeśli wymagana jest konkretna dieta. Akcesoria dla psów: obroża z adresatką, smycz, kaganiec, swoje posłanie (kocyk/legowisko/klatka), zabawki i inne akcesoria używane na co dzień.

6. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort innych zwierząt Hotel nie przyjmuje zwierząt:
a) bez aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym
b) bez zabezpieczeń przeciw endo i ektopasożytom
c) chorych na choroby zakaźne
d) samic w cieczce
e) samic w ciąży
f) zwierząt do 4 miesiąca życia
g) zwierząt nie posiadających micorchipa i nie zarejestrowanych
w ogólnopolskiej bazie danych

Godziny pracy Hotelu

  1. Zwierzęta pozostawione w Hotelu mają 24 godzinną opiekę.
  2. Przywóz i odbiór zwierząt odbywa się w godzinach 8:00 – 18:00 każdego dnia w tygodniu, po wcześniejszym ustaleniu.
  3. Doba hotelowa trwa od godz. przywozu zwierzęcia do tej samej godziny następnego dnia.
  4. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość umówienia się na inną godzinę przywozu/odbioru zwierzęcia.

Płatności i rezerwacja miejsc

1. Płatność za pobyt zwierzęcia w Hotelu uiszczana jest z góry gotówką lub przelewem na konto bankowe Hotelu zgodnie z ustaloną kwotą. Płatność z odroczonym terminem płatności jest możliwa wyłącznie dla organizacji pro – zwierzęcych zgodnie z indywidualnie ustaloną ceną za pobyt zwierzęcia w Hotelu.

2. Pierwszeństwo przyjęcia do Hotelu mają zwierzęta bezdomne przebywające pod opieką organizacji pro – zwierzęcych oraz te, których planowany pobyt w określonym terminie został wcześniej opłacony.

3. W sezonie wysokim tj. Okres Świąteczno – Noworoczny, Ferie Zimowe, Wielkanoc, Majówka, Boże Ciało, Wakacje, Wszystkich Świętych; wymagana jest odpowiednio wcześniejsza rezerwacja miejsca oraz wpłata zadatku w wysokości 50% za cały planowany pobyt psa w Hotelu.
Poza sezonem wysokim wpłata zadatku do rezerwacji nie jest wymagana.

4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji:
a) zadatek podlega zwrotowi w pełnej kwocie, jeśli rezygnacja nastąpiła co najmniej 14 dni przed zarezerwowaną datą rozpoczęcia pobytu
b) zadatek podlega zwrotowi w wysokości 50 % wpłaconej kwoty
w przypadku rezygnacji złożonej 13 do 8 dni przed zarezerwowaną datą rozpoczęcia pobytu
c) zadatek nie podlega zwrotowi, gdy rezygnacja nastąpi 7 dni (lub mniej) przed zarezerwowaną datą rozpoczęcia pobytu

5. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierzęcia pod opiekę z powodu braku miejsc, nie spełnienia innych ww warunków, a także bez podania przyczyny.

Przedłużenie/skrócenie pobytu zwierzęcia w Hotelu

1. Pobyt zwierzęcia w Hotelu może zostać przedłużony jedynie za zgodą Hotelu. W takim przypadku, za przedłużenie pobytu zwierzęcia Hotel pobiera standardowe opłaty, określone w cenniku.

2. W przypadku odbioru psa po upływie ostatniej doby hotelowej, jednak po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Hotelu, naliczana jest dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu zwierzęcia w wysokości określonej w cenniku jako pobyt godzinowy lub dobowy.

3. W przypadku samowolnego przedłużenia terminu pobytu zwierzęcia w Hotelu, bez uprzedniego, wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie lub bez otrzymanej zgody Hotelu, za każdą rozpoczętą godzinę lub dobę, Hotel nalicza opłaty w wysokości +100% ceny wg cennika.

4. Klient może odebrać zwierzę przed upływem ustalonego terminu zakończenia pobytu po uprzednim kontakcie z Hotelem w godzinach 8:00 – 18:00

5. W przypadku skrócenia terminu pobytu psa w Hotelu, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Zobowiązania Klienta

1. Klient pozostawiając zwierzę w Hotelu jest świadomy i rozumie, że:
zwierzęta (psy, koty) podczas wspólnych zabaw mogą robić to na tyle intensywnie, że w ich trakcie może dojść do przypadkowych zranień lub urazów, przez co właściciel nie będzie wnosić roszczeń
i pretensji z tym związanych

2. Niektóre zwierzęta pozostawione poza domem, w nowym miejscu, mogą dokonać zniszczeń elementów wyposażenia Hotelu. Klient zobowiązuje się pokryć koszty ewentualnych zniszczeń, spowodowanych przez jego zwierzę

3. Przedmioty przywiezione wraz ze zwierzęciem (głównie zabawki), mogą ulec zniszczeniu lub zgubieniu, z czego Klient nie będzie wnosić roszczeń i pretensji

4. Klient ma świadomość, że zwierzę pozostawione w Hotelu może zachorować, może uciec, może umrzeć na skutek nieszczęśliwego wypadku, pogorszenia się stanu zdrowia, wieku i przeżywanego stresu, i w związku z tym Klient nie będzie wnosić roszczeń w stosunku do Hotelu co do wymienionych sytuacji.

5. Klient zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów
z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania Hotelu i w bazie Klientów Hotelu.

6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie danych Osobowych i RODO wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności związanych z usługami, które zamówił w Hotelu.

7. W przypadku, kiedy Klient nie odbierze zwierzęcia z Hotelu
w umówionym terminie do 3 dni od ustalonego  końca pobytu zwierzęcia w Hotelu, dodatkowo będzie zalegać z opłatą za pobyt zwierzęcia w Hotelu, nie skontaktuje się w tym czasie z Hotelem, by wyjaśnić sytuację, nie będzie przyjmować połączeń telefonicznych od pracowników Hotelu lub podał fałszywe lub nieaktualne dane uniemożliwiające kontakt Hotelu z Klientem, to będzie to traktowane jako porzucenie zwierzęcia przez właściciela i zostaną podjęte kroki prawne zgodnie z Ustawą o Ochronie Praw Zwierząt

8. Stwierdzenie faktu porzucenia zwierzęcia, uprawnia Hotel do przekazania porzucone zwierzę osobom trzecim i wystąpienia wobec Klienta na drogę sądową.

Zobowiązania Hotelu

1. Hotel zobowiązuje się do traktowania zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając im odpowiednie warunki bytowania adekwatne do gatunku.

2. Hotel posiada wewnętrzne standardy utrzymywania jakości usług i jej pracownicy oraz wolontariusze zobowiązują się do ich przestrzegania

3. W nagłej sytuacji: choroby, wypadku, ucieczki zwierzęcia, innego zdarzenia losowego Hotel zobowiązuje się natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji Klienta, by wspólnie podjąć odpowiednie kroki.

4. Hotel zobowiązuje się do pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym i/lub e-mailowym z Klientem na czas pobytu jego zwierzęcia pod opieką Hotelu

5. Hotel regularnie prowadzi akcje promocyjne, oferując zniżki na wybrane usługi, pakiety usług i inne. O ile w szczegółowym opisie akcji nie zostanie określone inaczej, Klient może korzystać tylko
z jednej promocji naraz.

6. Hotel przetwarza dane osobowe wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności związanych z usługami, które oferuje zgodnie z RODO*

* RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.